چهارشنبه , فوریه 8 2023
آخرین خبرها
بازدید از سایت پردازش و سازمان بازیافت شهرداری شیراز

بازدید از سایت پردازش و سازمان بازیافت شهرداری شیراز

بازدیدها: 4


بازدید از سایت پردازش و سازمان بازیافت شهرداری شیراز

امروزه معضل پسماند یکی از عمده ترین معضلات جهان و کشور ما ایران است در این میان سرزمین سرسبز و خوش آب و هوای گیلان نیز از این معضل در امان نبوده و  چه بسا  به دلیل شرایط خاص اقلیمی اش  نسبت به بسیاری از استان ها با این مسأله  دست به گریبانتر  نیز بوده است .

اخیرا رویکرد خوبی در زمینه  مدیریت بهینه پسماند در شهرها و روستاهای گیلان  بوجود آمده و با دستور استاندار گیلان ،  اقدامات جدی و زیرساختی  در خور توجه ای در این خصوص  صورت گرفته یا درحال انجام است، اقداماتی همچون ؛توجه جدی به مقوله فرهنگ سازی و مشارکت دادن شهروندان در بحث تفکیک زباله از مبدا  که کم و بیش مدیران شهری اکثر شهرهای گیلان در این زمینه اقدامات خوبی در دست اجرا دارند .
   بالتبع شهر انزلی نیز  به دلیل توریست پذیر بودن و شرایط خاص اقلیمی و همجواری با ساحل خزر از این مسأله مستثنی نبوده بلکه شاید  بیشتر، باید مورد توجه باشد از این رو مجموعه مدیریت شهری در کنار سایر امور شهری نسبت به  مدیریت بهینه پسماند نیز دغدغه ویژه ای دارند.
یکی از راهکارهای خوب در زمینه حل هر معضلی همانا استفاده از تجارب خوب دیگران است از این رو مجموعه مدیریت شهری بندر انزلی ( شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر) بمنظور کسب تجارب دیگر شهرها در زمینه مدیریت پسماند از سایت پردازش و سازمان بازیافت شهرداری شیراز بازدید بعمل آوردند .

با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بندرانزلی بازدید از سایت پردازش و سازمان بازیافت شهرداری شیراز صورت پذیرفت.

سازمان تنظیف و بازیافت مواد شهرداری شیراز در سال ۱۳۷۷ با هدف بهبود وضعیت نظافت شهری و ارتقاء مدیریت پسماندها در شهر شیراز تشکیل گردید.
قبل از این تاریخ تا سال ۱۳۶۹ این خدمات توسط شهرداری های مناطق و در فاصله سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ توســط سازمان خدمات شهری ارائه می گردید.
این سازمان در سال ۱۳۸۷ به سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز تغییر نام یافت. شایان ذکر است، سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز اولین ارگان تخصصی پسماندها در کشـور، در زمینه اجـرای کلیه عناصر مـوظف و امـور پشتیبانی مدیـریت پسماندها بـه صورت واحد می باشد.

مأموریت سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جداسازی، ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندهای عادی و جزء ویژه و آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه، بر اساس قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳ و آئین نامه اجرایی آن و همچنین نظافت شهری در محدوده و حریم شهر شیراز با توجه خاص به نظرات خدمات گیرندگان و جلب مشارکت آنان است.